Comittee Chairman Vice Chairman
1. General Affairs Nobuyuki Sakai Yuji Matsumaru
   Conflict of Interest Yuji Matsumaru Akira Ishii
   Accreditation of membership Tomoaki Terada Yasushi Ito
2.Treasury Yuji Matsumaru  Akira Ishii
3.Official Journal Shinichi Yoshimura Hiro Kiyosue
Hiroshi Yamagami
4.International representative Kenji Sugiu Michihiro Tanaka
   WFITN representative Yuji Matsumaru Akira Ishii
5.Publicity Yasushi Matsumoto Akira Ishii
6.Pharmaceutical Affairs Hidenori Oishi Tomoaki Terada
   Post-marketing surveillance Yuji Matsumaru  Akira Ishii
7. Continuing education Akira Ishii Hiroshi Yamagami
8.Academic Koji Iihara Tetsu Satow
   Surveilance Yuji Matsumaru Akira Ishii
9.Board certification system Masayuki Ezura Shinichi Yoshimura
10. Accreditation of borad certified member Naoya Kuwayama Masayuki Ezura
Shinichi Yoshimura
11. Ethics Yasushi Ito Toshio Higashi
12. Legal Toshio Higashi Toshiyuki Fujinaka
13. Commission on radiological protection Yuji Matsumaru Takashi Moritake
14. Voting monitoring Akira Ishii Toshio Higashi
15. Local meetings management Masaru Hirohata Masayuki Ezura
 
     
WFITN2021